Zvaniet mums:

+371 67385058

vai rakstiet

WhatsApp

Darba laiks:
 
9-18 (pirmdiena - piektdiena)
10-17 (sestdienās)

Pasūtījuma noteikumi


1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šie pirkuma-pārdevuma noteikumi (turpmāk „Noteikumi“) ir pusēm obligāts tiesisks dokuments, kurā noteiktas Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumi, preču pirkšanas un apmaksas noteikumi, preču piegādes un atgriešanas kārtība, pušu atbildība un citi noteikumi, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu internetveikalā „AUTORIEPAS.LV“. Pircējs šiem noteikumiem piekrīt, atzīmējot „Iepazinos ar noteikumiem un tiem piekrītu“.

1.2.Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī mainīt, labot vai papildināt Noteikumus saskaņā ar tiesību aktos  noteiktajām prasībām. Par jebkurām izmaiņām, labojumiem vai papildinājumiem reģistrēto Pircēju informē pa viņa norādīto elektronisko pastu un, lai veiktu pirkumus internetveikalā, Pircējam nāksies no jauna piekrist Noteikumu grozījumiem.

1.3. Veikt pirkumus mūsu internetveikalā ir tiesības:

1.3.1. rīcībspējīgām fiziskajām personām, t.i. personām, kuras sasniegušas pilngadību, un kuru rīcībspēja nav tiesiski ierobežota;

1.3.2. nepilngadīgas personas no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecumam ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot  gadījumus, kad tās patstāvīgi rīkojas ar saviem ienākumiem;

1.3.3. juridiskas personas;

1.3.4. visu augšminēto personu pilnvarotie pārstāvji.

 

2. Personas datu aizsardzība

2.1. Jebkurai informācijai, kas saistīta ar personas datiem un reģistrēta internetveikalā  „AUTORIEPAS.LV“, tiek piemērota Pārdevēja personas datu drošības politika, kuras nosacījumi detalizēti izvietoti vietnē  „Noteikumi par personas datu aizsardzību“. Lai reģistrētos internetveikalā „AUTORIEPAS.LV“, Pircējam jāapstiprina, ka viņš piekrīt  „Noteikumiem par personas datu aizsardzību“.

 

3. Pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanas moments

3.1. Līgums starp Pircēju un  Pārdevēju skaitās noslēgts no brīža, kad Pircējs,  izvēlējies preces un ievietojis tās savā preču grozā, nospiež atsauci „Apmaksāt“.

3.2. Katrs starp Pircēju un Pārdevēju noslēgtais pirkuma-pārdevuma līgums  tiek reģistrēts un glabājas internetveikala „AUTORIEPAS.LV“ datu bāzē.

 

4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības veikt pirkumus internetveikalā  „AUTORIEPAS.LV“ kārtībā, kāda noteikta šajos Noteikumos un internetveikalā.

4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preču pirkuma-pārdevuma līguma, kurš noslēgts ar internetveikalu  „AUTORIEPAS.LV“, rakstiskā formā paziņojot par to Pārdevējam (pa elektronisko pastu, norādot atgriežamo preci  un pasūtījuma numuru) ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.

4.3. Punktā 4.2. paredzētās Pircēja tiesības tiek īstenotas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru Kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr.207 "Par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.207).

4.4. Tiesības, kas paredzētas Noteikumu punktā  4.2., Pircējs var izmantot tikai tajā gadījumā, ja prece nav bijusi bojāta, nav mainījies preces izskats un tā nav lietota.

 

5. Pircēja saistības

5.1. Pircēja pienākums ir samaksāt par precēm un pieņemt tās šajos Noteikumos noteiktajā kārtībā.

5.2. Pircējs apņemas nepiešķirt  trešajām personām savus datus ieejai internetveikalā. Ja Pircējs šos datus ir pazaudējis, viņa pienākums ir nekavējoties informēt par to Pārdevēju, izmantojot sadaļā  „Kontakti“ norādītos sakaru līdzekļus.

5.3. Pircēja pienākums, izmantojot internetveikala  „AUTORIEPAS.LV” pakalpojumus, ievērot šos Noteikumus, citus internetveikala noteikumus, un nepārkāpt Latvijas Republikas tiesību aktus.

 

6. Pārdevēja tiesības

6.1. Pārdevējam ir tiesības pēc saviem ieskatiem noteikt preču groza  minimālo apmēru, t.i. minimālo summu, kuru sasniedzot tiks izpildīts Pircēja pasūtījums. Šīs summas apmērs ir redzams, pārlūkojot preču grozu.

6.2. Ja Pircējs mēģina  kaitēt internetveikala stabilitātei un darba drošībai vai nepilda savas saistības, tad Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai  apturēt viņam iespēju izmantot internetveikalu, vai arī izņēmuma gadījumos dzēst Pircēja reģistrāciju.

6.3. Svarīgu apstākļu atklāšanās  gadījumā Pārdevējs var uz laiku vai pilnīgi pārtraukt internetveikala darbību, Pircēju par to iepriekš nebrīdinot.

6.4. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nebrīdinot Pircēju, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs, izvēloties Noteikumu 8.2.1. vai 8.2.2. punktos paredzētos samaksas veidus, nesamaksā par precēm 3 (trīs) darba dienu laikā.

 

7. Pārdevēja saistības

7.1. Pārdevējs apņemas  ar nosacījumiem, kādi noteikti šajos Noteikumos un internetveikalā, radīt  Pircējam iespēju izmantot internetveikalā „AUTORIEPAS.LV” sniegtos pakalpojumus.

7.2. Pārdevējs apņemas  ievērot Pircēja konfidencialitātes tiesības attiecībā uz viņam piederošo personīgo informāciju, kas norādīta internetveikala reģistrācijas veidlapā, izņemot Latvijas Republikas likumdošanā un   „Noteikumos par personas datu aizsardzību“ noteiktos gadījumus.

7.3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi ar šo Noteikumu 9.punktā norādītajiem nosacījumiem.

7.4. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ nevar piegādāt Pircējam preces, tad viņš apņemas piedāvāt analoģisku vai īpašību ziņā līdzīgu preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt analoģisku vai pēc savām īpašībām līdzīgu preci, tad Pārdevējs apņemas atgriezt  Pircējam viņa samaksāto naudu 3 (trīs) darba dienu laikā, ja ir veikta iepriekšēja apmaksa.

 

8. Preču cena, samaksas kārtība un termiņi

8.1. Preču cenas internetveikalā un noformētajā pasūtījumā tiek norādītas eiro ar PVN.

8.2. Pircējs norēķinās par precēm vienā no šādiem veidiem:

8.2.1. Apmaksa, izmantojot internetbanku – tā ir iepriekšēja samaksa, izmantojot Pircēja internetbankas sistēmu. Lai izmantotu šo apmaksas formu, Pircējam jāparaksta apkalpošanas līgums internetbankas sistēmā ar vienu no zemāk minētajām bankām : АS Swedbank; АS  DNB banka; AS SEB Banka; AS Citadele Banka. Norēķinoties par precēm šādā veidā, internetbankas sistēmā tiek sastādīts pasūtījuma maksājums. Naudas līdzekļus Pircējs pārved uz „AUTORIEPAS.LV” attiecīgo bankas kontu. Atbildība par datu drošību šajā gadījumā pāriet uz attiecīgo banku, jo visas naudas operācijas norisinās internetbankas sistēmā.

8.2.2. Samaksa ar bankas pārvedumu – tā ir iepriekšēja samaksa, kad Pircējs izdrukā pasūtījumu, dodas uz tuvāko bankas nodaļu, un pārved naudas līdzekļus uz   „AUTORIEPAS.LV“ bankas kontu.

8.3. Veicot norēķinus 8.2.1. un  8.2.2. norādītajos veidos, Pircējs apņemas  nekavējoties samaksāt par precēm. Augšminētajos gadījumos, ņemot vērā Pārdevēja tiesības, kas paredzētas Noteikumu  6.4. punktā, tikai pēc tam, kad saņemta samaksa par precēm, sākas sūtījuma formēšana un preču piegādes termiņa nolase.

8.4. Pēc tam, kad Pircējs izvēlējies preces sadaļā  „Preču grozs“, viņš nospiež saiti „Drukāt“, Pircējs redz un var izdrukāt pasūtījuma lapu – iepriekšējās apmaksas rēķins. Pēc tam, kad Pircējs noslēdzis līgumu ar Pārdevēju (nospiežot saiti „Apmaksāt“) sadaļā  „Preču grozs“, viņš nospiež saiti „Drukāt“, Pircējs redz un var izdrukāt faktūrrēķinu pēc PVN. Rēķinos tiek norādītas preces, to daudzums, preču galīgā cena, tai skaitā visi nodokļi un maksa par piegādi.

 

9. Preču piegāde

9.1. Pircējs, veicot preču pasūtījumu, apņemas norādīt preču piegādes vietu.

9.2. Pircējs apņemas patstāvīgi pieņemt preces. Gadījumā, ja viņš nevar preces pieņemt patstāvīgi, bet prece ir nogādāta uz viņa norādīto adresi, un, pamatojoties uz citiem Pircēja sniegtajiem datiem, Pircējam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam (izpildītājam).

9.3. Preču piegādi veic Pārdevējs vai viņa pilnvarotais pārstāvis.

9.4. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircējam preces, ievērojot preču aprakstos norādītos piegādes termiņus. Šie termiņi netiek piemēroti gadījumos, ja Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, un Pircējs ir informēts par  viņa pasūtīto preču trūkumu. Līdz ar to Pircējs piekrīt, ka izņēmuma gadījumos preču piegāde var aizkavēties neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot visus jautājumus par preču piegādi.

9.5. Visos gadījumos Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai ir piegādātas ar kavējumu Pircēja vainas dēļ vai sakarā ar apstākļiem, kuri nav atkarīgi no Pircēja.

9.6. Preču piegādes laikā Pircēja pienākums kopā ar Pārdevēju vai viņa pilnvaroto pārstāvi pārbaudīt sūtījuma stāvokli. Ja Pircējs paraksta faktūrrēķinu (pavadzīmi) vai citu dokumentu, kurš apstiprina sūtījuma nodošanu-pieņemšanu, tad skaitās, ka sūtījums ir nodots pienācīgā stāvoklī. Gadījumā, ja tiek atklāts, ka sūtījuma iepakojums ir bojāts  (saburzīts, slapjš vai tam ir cita veida ārēji bojājumi), Pircēja pienākums ir atzīmēt šo faktu faktūrrēķinā (pavadzīmē) vai citā sūtījuma nodošanu-pieņemšanu apstiprinošā dokumentā, un, piedaloties Pārdevējam vai viņa pārstāvim, brīvā formā jāsastāda akts par sūtījuma bojājumu. Ja Pircējs neveiks šīs darbības, tad Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības Pircēja priekšā par preču bojājumiem, ja šādi bojājumi radušies iepakojuma bojājumu dēļ, kurus Pircējs augšminētajā kārtībā nav atzīmējis.

9.7. Detalizēta informācija, kas saistīta ar preču piegādi, sniegta internetveikala sadaļā  „Piegādes noteikumi“.

 

10. Preču kvalitātes garantija un derīguma termiņš

10.1. Katras interneta veikalā  „AUTORIEPAS.LV“ pārdodamās preces īpašības tiek norādītas katras preces aprakstā.

10.2. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā pārstāvētās preces pēc savas krāsas, formas vai citiem parametriem var neatbilst preču reālajiem izmēriem, formām un krāsām Pircēja monitora īpatnību dēļ.

10.3. Noteiktiem preču veidiem Pārdevējs sniedz zināmu laiku spēkā esošu kvalitātes garantiju, kuras konkrēts termiņš un citi nosacījumi tiek norādīti šādu preču aprakstos.

10.3.1.Visām  „AUTORIEPAS.LV“ pārdodamajām riepām  tiek piešķirta divu gadu garantija. Garantija  tiek piešķirta pret rūpnīcas defektiem (rūpnīcas brāķi). Gadījumā, ja   „AUTORIEPAS.LV” eksperts, ražošanas pārstāvis, pats ražotājs vai, ja nepieciešams, neatkarīga komisija konstatē, ka riepa bojāta mehāniskā vai ķīmiskā ceļā, ekspluatēta ar sliktas kvalitātes disku vai nepiemērota platuma disku, kā arī gadījumā, ja bojāta automašīnas ritošā daļa, vai arī ir citi iemesli,  kurus patērētājs tieši vai netieši ietekmē, – pretenzijas netiek pieņemtas. Uz riepu nobraukumu garantija neattiecas. Garantija attiecas uz riepu, kura nav uzmontēta uz diska. Garantija stājas spēkā no pārdošanas dienas (no faktūrrēķina iesniegšanas brīža). Gadījumā, ja rodas jebkādas pretenzijas, nepieciešams uzrādīt pirkumu apstiprinošu dokumentu (kvīti, rēķinu, čeku). Ja šāda dokumenta nav, garantijas apskate netiek veikta un pretenzija netiek apmierināta. Atgādinām jums,  ka nepieciešams veikt regulāru riteņu balansēšanu, pārbaudīt gaisa spiedienu riepās.

10.3.3 Visiem veikalā AUTORIEPAS.LV  pārdošanā esošajiem riteņu diskiem tiek piešķirta divu gadu garantija. Garantija attiecas uz ražošanas defektiem (ražošanas brāķis). Gadījumā, ja veikala AUTORIEPAS.LV eksperts, ražošanas pārstāvis, pats ražotājs vai, nepieciešamības gadījumā, objektīva komisija konstatēs, ka riteņa disks ar mehānisku vai ķīmisku defektu ticis ekspluatēts ar bojātu automašīnas ritošo daļu, vai arī ja tiks konstatēti citi iemesli, kurus tieši vai netieši ietekmējis lietotājs – pretenzijas netiek pieņemtas. Garantija stājas spēkā riteņu disku pārdošanas dienā  (faktūrrēķina iesniegšanas datumā). Ja ir jebkādas pretenzijas, jāiesniedz pirkuma dokuments (kvīts, rēķins, čeks). Gadījumā, ja viens no augšminētajiem dokumentiem netiek iesniegts, garantijas apskate netiek veikta un pretenzija netiek apmierināta.

10.4. Gadījumā, ja Pārdevējs  nesniedz kvalitātes garantiju noteiktiem preču veidiem, tad ir spēkā attiecīgajos tiesību aktos paredzētā garantija.

 

11. Preču atgriešana un apmaiņa

11.1. Pārdotā prece ir apmaināma, atgriežama saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un Latvijas Republikas Ministru kabineta reglamentējošiem Noteikumiem Nr.207 "Par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.207).

11.2. Lai atgrieztu preces Noteikumu 11.1. punktā norādītajos gadījumos, Pircējam brīvā formā jāaizpilda dokuments    par preču atgriešanu un tas jāiesniedz kopā ar atgriežamajām precēm.

11.3. Noteikumu 11.1.punktā paredzētās tiesības Pircējs var izmantot 14 kalendāro dienu laikā no preču piegādes dienas, informējot par to Pārdevēju Noteikumu 4.2.punktā noteiktajā kārtībā.

11.4. Atgriežot preces, Pircējam jāievēro šādi noteikumi:

11.4.1. atgriežamajai precei  jābūt oriģinālajā iepakojumā;

11.4.2. Pircējs nedrīkst preci sabojāt;

11.4.3. prece nedrīkst zaudēt savu preces izskatu (nav bojātas etiķetes, nav norautas aizsarg plēves u.c. ) (šo punktu nepiemēro gadījumā, ja tiek atgriezta nekvalitatīva prece);

11.4.4. atgriežamajai precei jābūt tajā pašā komplektācijā, kādā to saņēma Pircējs;

11.4.5. atgriežot preci, jāiesniedz pirkumu apstiprinoša  dokuments, garantijas talons (ja tika izsniegts) un aizpildīts Noteikumu 11.2. punktā norādītais  dokuments par preces atgriešanu.

11.5. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atgrieztās preces, ja Pircējs  neievēro šajā nodaļā noteikto preču atgriešanas kārtību.

11.6. Gadījumā, ja  prece tiek atgriezta, pamatojoties uz Noteikumu 4.2. punktā paredzētajām tiesībām, Pircējs apmaksā visus preču atgriešanas izdevumus. Pārdevēja piemērotās preču atgriešanas izmaksas sniegtas šo Noteikumu 9.7.punktā. Ja tiek atgriezta cita un/vai nekvalitatīva prece, tad Pārdevējs apņemas šādas preces pieņemt un apmainīt tās pret pienācīgām analoģiskām precēm. Gadījumā, ja Pārdevējam nav analoģisku preču, viņš atmaksā Pircējam par precēm samaksāto naudu.

11.7. Preču atgriešana un apmaiņa tiek veikta saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu  (PTAL) un reglamentējošiem Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 "Par distances līgumu" (MK Noteikumi Nr.207).

 

12. Atbildība

12.1. Pircējs ir atbildīgs par reģistrācijas veidlapā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs reģistrācijas veidlapā sniedz  nepareizus datus, tad Pārdevējs nav atbildīgs par sekām, kas radušās šā iemesla dēļ.

12.2. Pircējs ir atbildīgs par internetveikalā veiktajām darbībām.

12.3. Pircējs ir atbildīgs par savu datu nodošanu trešajām personām ieejai internetveikalā. Ja  „AUTORIEPAS.LV“ pakalpojumus izmanto trešā persona ar Pircēja ieejas datiem, tad Pārdevējs šādu personu uzskata par Pircēju.

12.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības tajos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs,  neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem, lai gan viņam šāda iespēja tikta sniegta.

12.5. Ja internetveikalā ir norādes uz citu uzņēmumu, iestāžu, organizāciju vai personu vietnēm, tad Pārdevējs nav atbildīgs par tajās esošo informāciju vai veikto darbību. Pārdevējs neapkalpo, nekontrolē šīs vietnes un nepārstāv šo uzņēmumu un personu intereses.

12.6. Kaitējuma nodarīšanas gadījumā vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

 

13. Pārdevēja mārketinga pasākumi

13.1. Pārdevējs pēc saviem ieskatiem var kļūt par dažādu akciju veikšanas iniciatoru internetveikalā „AUTORIEPAS.LV”.

13.2. Pārdevējam ir tiesības vienpusējā kārtā, bez atsevišķa brīdinājuma mainīt akciju nosacījumus un tos atcelt.

 

14. Informācijas apmaiņa

14.1. Pārdevējs visus ziņojumus nosūta uz Pircēja reģistrācijas veidlapā norādīto elektroniskā pasta adresi.

14.2. Pircējs visus ziņojumus un jautājumus nosūta, izmantojot Pārdevēja sakaru līdzekļus, kuri norādīti sadaļā   „Kontakti“.

 

15. Noslēguma noteikumi

15.1. Šie noteikumi ir sastādīti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem.

15.2. No šiem Noteikumiem izrietošajām attiecībām tiek piemērotas Latvijas Republikas tiesības.

15.3. Visas no šiem Noteikumiem izrietošās domstarpības tiek risinātas pārrunu ceļā. Ja pusēm neizdodas vienoties, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.