0

Pasūtījuma noteikumi, līgums

1.
Līdzēji
 
1.1.
Jūs, (šeit un turpmāk tekstā Klients), no vienas puses, un SIA «AN Riepas» reģ. Nr. LV40003798684 (šeit un turpmāk tekstā AN Riepas) no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti par līdzējiem, bez maldības, viltus vai spaidiem, pamatojoties uz spēkā esošo Latvijas Republikas likumdošanu, noslēdza šo līgumu par sekojošo:
2.
Līguma priekšmets
 
2.1.
AN Riepas sniedz KLIENTAM šajā līgumā norādītās preces (turpmāk tekstā – Preces), un KLIENTS apņemas apmaksāt šīs Preces, saskaņā ar KLIENTA izvēlēto apmaksas veidu un šī līguma noteikumiem.
3.
Apmaksas noteikumi
 
3.1.
Apmaksa par Precēm tiek veikta pirms Preces saņemšanas vai Preces saņemšanas brīdī saskaņa ar izvelēto maksājumu kartību, pamatojoties uz AN Riepas izrakstītu rēķinu, vai pēc individuālas vienošanās starp Klientu un AN Riepas. Pievienotas vērtības nodoklis ir iekļauts līguma cenā.
 
3.2.
Ja KLIENTS neizdara samaksu atbilstoši šī līguma nosacījumiem, tad AN Riepas ir tiesīgs pilnvarot trešajās personas iekasēt no KLIENTA parādsaistības un citas blakusprasības pret KLIENTU kas izriet no šī līguma nosacījumiem. KLIENTS apņēmās apmaksāt visus izdevumus ko sastāda izdarītā samaksa trešajai personai par parādsaistību iekasēšanu no KLIENTA.
 
3.3.
Par pakalpojumu apmaksas nokavējumu AN Riepas no KLIENTA var pieprasīt maksāt līgumsodu 0.5% apmērā no maksājamās summas par katru nokavēto dienu.
4.
Atteikuma tiesības
 
4.1.
AN Riepas garantē Klientam atteikuma tiesības LR normatīvo aktu un likumdošanas noteiktajā kārtībā
5.
AN Riepas tiesības
 
5.1.
AN Riepas ir tiesīgs atteikt pasūtijuma izpildi nepaskaidrojot atteikuma iemeslus. Šajā gadijumā AN Riepas atgriež Klientam visas iemaksas un priekšmaksas par Preci.
6.
Līguma darbības termiņš un tā izbeigšana
 
6.1.
Līgums stājas spēkā nekavējoties pēc pasūtijuma saņemšanas sistēmā un apstiprinajuma no AN Riepas puses.
 
6.2.
Līguma darbības izbeigšana tiek veikta saskaņā ar AN Riepas un klienta vienošanos vai likuma paredzētajā kārtībā.
7.
Neparedzēti apstākļi
 
7.1.
Līdzēji tiek atbrīvoti no pilnas vai daļējas atbildības saskaņā ar šo līgumu, ja saistību izpilde pamatojas ar nepārvaramas varas situāciju (force majeure).
 
7.2.
Nepārvaramas varas situācija raksturojas ar jebkuru likumdošanas aktu, līgumu vai kādu citu rakstveida direktīvu, kurai ir juridisks spēks un, kas atstāj iespaidu uz šā līguma izpildi. Kā nepārvaramas varas situācija raksturojas karš, jebkura kara darbība, nemieri, embargo, dažādas dabas stihijas izpausmes, kuras traucē šā līguma izpildi.
8.
Piemērojamā likumdošana un strīdu izšķiršana
 
8.1.
Visos jautājumos, kas nav atrunāti šajā līgumā, puses vadīsies pēc spēka esošās LR likumdošanas.
 
8.2.
Jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no līguma, skar līgumu, līguma grozīšanu, pārkāpšanu, izbeigšanu, likumību, spēkā esamību vai iztulkošanu (interpretāciju) tiek risināts sarunu ceļā.
 
8.3.
Gadījumā ja vienošanās starp pusēm netiek panākta divu mēnešu laikā, strīds tiek nodots izšķiršanai attiecīgajās tiesībsargājošajās institūcijās.
9.
Vispārēji noteikumi
 
9.1
Šis līgums ir sastādīts elektroniski un derīgs bez paraksta.
 
9.2.
Līguma finansiālā un saistītā informācija ir konfidenciāla.
 
9.3.
Šis Līgums ir saistošs AN Riepas, KLIENTAM un visiem to tiesību un saistību pārņēmējiem.
 
9.4.
Šis Līgums ir sastādīts un pieejams latviešu valodā, tīmekļa vietnē http://anriepas.lv/market/ligums.html .
10.
Reģistrācija un datu drošība
 
10.1.
Reģistrējoties Internetveikalā Pircējam ir jāizveido savu personīgo kontu, izmantojot reģistrācijas pamatdatus.
 
10.2.
Pēc paroles izveidošanas un reģistrācijas veikšanas, Pircējs apņemas nodrošināt, ka parole netiek atklāta trešajām personām.
 
10.3.
Pircējs ir atbildīgs par jebkuru viņa veikto darbību Internetveikalā, pievienojoties ar savu paroli.
 
10.4.
Ja Internetveikala sniegtos pakalpojumus izmanto trešā persona, izmantojot Pircēja piekļuves datus, Pārdevējs šo personu uzskata par Pircēju.
 
10.5.
Ja Pircējs pazaudē piekļuves datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs pa tālruni vai e-pastu, kas norādīti Internetveikala vietnē.
 
10.6.
Veicot reģistrāciju, Pircējs var norādīt vai vēlas saņemt Pārdevēja vai viņa partneru paziņojumus vai citus Pircējam noderīgus piedāvājumus, tādējādi piekrītot, ka šādus paziņojumus vai piedāvājumus Pircējam var sūtīt. Ja Pircējs nevēlas tos saņemt un to ir atbilstoši apstiprinājis, Pārdevējs nesūtīs Pircējam reklāmas un informatīvos ziņojumus, izņemot tos, kuri ir nepieciešami, lai izpildītu Pircēja veikto Pasūtījumu.
 
10.7.
Sniedzot informāciju par sevi, Pircējs dod tiesības Pārdevējam kā personas datu pārzinim atlasīt, uzkrāt, sistematizēt un izmantot visu to informāciju un datus, kurus Pircējs tieši vai netieši sniedzis, izmantojot Internetveikala pakalpojumus.
 
10.8.
Pircēja sniegtie personas dati tiks apstrādāti, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, kas reglamentē fizisko personu datu apstrādi un aizsardzību.
 
10.9.
Apstrādājot un glabājot Pircēja personas datus, Pārdevējs izmantos visus iespējamos organizatoriskos un tehniskos līdzekļus, kas nodrošinās personas datu aizsardzību no nejaušas atklāšanas, maiņas vai citādas nelikumīgas datu apstrādes.
 
10.10.
Pircēja personas dati tiks izmantoti, lai identificētu Pircēju un Preču saņēmēju, veicot Preču pārdošanu un piegādi, izrakstot grāmatvedības dokumentus, atmaksājot pārmaksātu summu un naudu par Pircēja atpakaļ atdotajām Precēm, administrējot parādsaistības, veicot citas no Līguma izrietošās saistības, kā arī nodrošinot Pircējam iespēju izmantot citus Internetveikala pakalpojumus.
 
10.11.
Pircēja personas dati tiks apstrādāti tiešā mārketinga mērķiem, tikai ar Pircēja piekrišanu.
 
10.12.
Pircēja sniegtos personas datus izmantos tikai Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem Pārdevējs sadarbojas, veicot Internetveikala administrēšanu, Preču piegādi un citus ar Pircēja pasūtījuma izpildi saistītus pakalpojumus.
 
10.13.
Pārdevējs apliecina, ka neatklās Pircēja personas datus citām trešajām personām, izņemot Latvijas Republikas tiesību aktos noteiktos gadījumos.
 
10.14.
Pircēja personas dati tiks glabāti ne ilgāk, kā to prasa noteiktie datu apstrādes mērķi.
11.
Preču atgriešana
 
11.1.
Pircējs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no pirkuma līguma 14 kalendāro dienu laikā pēc attiecīgo Preču piegādes.
 
11.2.
Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:
 
11.2.1.
Preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas,nolietojas vai ir ātri izlietojamas;
 
11.2.2.
Preces pēc piegādes tikušas sabojātas;
 
11.2.3.
citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos;
 
11.3.
Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējs izmanto Internetveikalā esošo “Preču atgriešanas veidlapu” norādot visu prasīto informāciju.
 
11.4.
Pārdevējs pārbauda pieteikumā norādītos apstākļus 10 (desmit) dienu laikā, un nepieciešamības gadījumā sazinās ar Pircēju, ja pieteikums nav pamatots.
 
11.5.
Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā Pircējs 14 dienu laikā pēc Preces saņemšanas nogādā Preci Pārdevējam uz SIA "AN Riepas" biroju: Granīta iela 3 - korpuss 5, Rīga, LV-1057.
 
11.6.
Preču cenu, ko Pircējs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atgriezis atpakaļ Pārdevējam šajā Līgumā noteiktā kārtībā, Pārdevējs atgriež Pircējam, 30 dienu laikā pēc Preces pieņemšanas.
 
11.7.
Ja Pircējs atgriež Preces Pārdevējam, izmantojot atteikuma tiesības, piegādes maksa un maksa par darbu/pakalpojumu un piegādi Pircējam netiek atmaksāta.
 
11.8.
Preču atgriešanas izdevumus, izņemot ja tiek atgrieztas Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces, sedz Pircējs.
 
11.9.
Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā.
 
11.10.
Pircējs ir atbildīgs par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja Prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
 
11.11.
Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām Preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām.
 
11.12.
Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, un Preces piegādes dokumentu, kā arī lietošanas instrukcijas un citus Preces piederumus.
 
11.13.
Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci, kā arī neatmaksāt Pircēja par Preci samaksāto naudu.
 
11.14.
Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631. “Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr. 631).